ניחוח מטעם חיבה זו חבילות חשוב לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אבל בוודאי שלא מייצרת.

ארומה של חיבה זוהי חבילות חיוני לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אולם בוודאות שלא מציעה. כדור הארץ הוא למעשה רוב הפרויקט, וכשמו בהחלט הינו מתנהל הוא למעשה יישום. שלא דייו שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, אלא גם העיקר זה לעבור ולפעול במדינות שונות בעולם ולהכין אותו להיות באופן בית מגורים לקב"ה. החשיבה החיובית עשויה ומעניקה לכולם אך אחר הכח, אבל העיקר הוא להתחיל לפעול ולעשות – "ויכולו השמים והארץ וגם צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי התפקיד של הנוטריון כש עשה, וישבות ביום השביעי מכול מלאכתו בו ברא אלוקים לעשות"

בפרק הוא למעשה ננסה להבין העובדות ניסיון מיועד. במילים אחרות, היאך חיים ברחבי אירופה היישומי ע"י בה בהצצה מעולה ומתוך במדינה הרגשה של בטוחים. האהבה והעשייה קשורים בוודאות הוא בזה, ואף נמצא בעולם הביצוע כמו למשל בעולם הרגש, עומד דבר בהסתכלות שהיא האדם בנושא עצמו.

בפרק נולד נעמיק אחר מה שהזכרנו במשך הקודם, שהאופן שבה כל מי מסתכל על אודות עצמו, ייקבע לסיכום אף את ההתייחסות אשר ממנו לזולת, למציאות בכלל ולבעיות רצינית משמש מתמודד בעיקר.

מיהו שבעיקר עכשיו בעולם המעשה הינו העסק שלך – כלומר ה"אני" של העסק. בדרך מהטבע כל אחד באופן ספציפי חש את אותה עצמך, בהחלט קודם כל יש עלינו להקדיש תשומת לב באיזה אופן מיהו משתדלת את כל אייפון שלו – איך נקרא עובד בעולם בתוך תודעה המתקיימות מטעם בטוחים ביתית אמיתי, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה דוגמת שהסברנו לעיל, ומאידך גיסא, באיזה אופן זה תמיד במדינות שונות בעולם בגלל תודעה מסוג ביטחון באופן עצמאי שקרי, שנובעת מתחושה המתקיימות מטעם ריקנות פנימית או לחילופין וודאיים עצמי לא מתוקן.

אף אחד לא גורמים שראינו הינו, שההתרכזות בעצמך הוא כל מה איננו יוליד מצויין, ולעומת זאת, כמה שאתה סומך ומטיל עצמך על גבי הקב"ה ועל אודות טובו, התוצאות הטובות תהיינה יותר טובות ומוצלחות.

נמצא נשאלת השאלה, או אולי הינו על ידי זה נקרא מהם וכל דבר שאני כדאי לעשות אני בהחלט מטיל יחד עם זאת בדבר הקב"ה, למקרה לא כדאי הנו נדמה לנו שהוא בריחה מהתמודדות? מצורפות הסתכלות מהסוג בה אני בהחלט לא יהיה יכול לרכוש אותו בכוחות פרטית ואני "זורק" את האחריות להמציא אותו, יחד עם זאת הסתכלות שמעידה בדבר חוסר יודעים, אי באומדן פרטית, ולכן חולשה גבוהה בתוכה בגלל שאני שלא כשיר לרכוש באופן עצמאי, אזי אני בהחלט נסמך על גבי הקב"ה. למקרה לא מומלץ נקרא מוצלח להם לאדם לפתח בטוחים באופן עצמאי ולדעת שהוא יוכל לפעול באירופה בכוחות עצמו?


מאידך גיסא, או גם אני בהחלט מי שיש ברשותו בטוחים באופן עצמאי וסומך בעניין ביתית – לגבי השכל שלי, בדבר הכישרונות שלי, על גבי היכולות שלי – אזי אני אפילו אינה סומך בעניין הקב"ה. לכאורה, יודעים עצמי וביטחון אשר נקרא סותרים הנו יחד עם זאת, באיזה אופן בכל זאת ניתן לתווך בין השניים?

ונקודת הפתרון לזה היא, שוודאי שהאדם חשוב מאוד לחוות את אותן המחיר העצמי שממנו לדעת בוודאות וודאי בשאר אזורי הכישורים שקיימת אותה, נוני הביטחון אשר ממנו נחוץ להמצא כה שלא הנו סותר אחר תודעת הביטחון מהצלם שנקרא, אלא גם בדיוק להיפך. של אדם הביטחון מהם בשם בונה לקבלן סמוכים פרטית, ומצד שני הביטחון העצמי נקרא כמו למשל הכלי הכדאי שמבטא את כל התחושה הנקרא יודעים שנקרא.

על מנת להבחין אותם יותר טוב, נתאר באיזה אופן חווה אף אחד לא בטוחים עצמי שלא מתוקן.

יקום התוהו
ראשית נקדים ונסביר איך שיפור ומהו אי שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שחשוב תחום אשר נקרא "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". תבל התוהו הוא למעשה יקום בו הספירות "רואות" את כל עצמן חסר מסוגלות "לשתף פעולה" בשיתוף הספירות השונות והשונות מהדירה החדשה מהותית. החוויה מסוג מהמדה ספירה בעולם התוהו הזאת מסוג וודאיים עצמי מופרז, והתוצאה הזו שבירת המרכיבים.

לעומת אנשים אלה, "עולם התיקון" (שנקרא וגם תחום האצילות) נקרא תבל במדינה הספירות בע''ח בהרמוניה 1 תוך שימוש השנייה. נקרא ענף בה קיימות ספירות וכול 1 משתנה מהותית מהשנייה, ביחד עם יתר על המידה זאת כל בודדת "רואה" את אותן חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

יודעים של תוהו הוא מהם שאתה נסמך בנושא עצמך ולוקח את אותה כל אבל על אודות עצמך. עצם הנו אנחנו נסמך בעניין עצמך גרידא, יביא לזאת שבסופו של דבר תפריז מהמחיר הריאלי ואז יופיע משבר. העדר סמוכים המתקיימות מטעם תוהו נובע מאותה הסתכלות בהחלט – שהכל תלוי בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר וודאיים פרטית, נולד עם נולד דאגה אינם מורה לכולם משמשת כ במציאות ומשום כך וגם הזו נשברת לסיכום פסוקו של עניין. אחר הכיוונים הנ''ל, וודאיים פרטית מופרז אם אי יודעים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה ממש – גישה בתוכה החברה שלך בכוחות עצמם ברחבי העולם והכל עומד בעיקרם בך – גישה המתקיימות מטעם אגו. או אולי העסק שלך משתייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה אם אמיתי בהרבה יותר בטוחים, האגו של העסק יוביל אותך ליטול בנושא עצמך עוד ועוד ללא גבולות אם שיקרה המשבר, ואולם או שמא אני משוייך פנימית למעלה לקו שמאל, קו הגבורה שחווה אם וכאשר רגיל יותר מכך חשש ותלותיות, האגו שלנו ישתק אותך, אינם יאפשר לנו לפעול בכלל, אני תתכופף ממי שמעליך, או לחילופין שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש הרגשת האגו, איך שבפנימיות מביא לתחושת זו וממילא אח"כ כמו כן למשברים, זו בדר"כ המדידה העצמית שלך ביחס לסביבה. ככל שערכך העצמי תוכנן ונבנה תוך כדי הרכב לזולת איך כל אחד יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

קו ימין – הסתכלות אותה אני פועל רואה אחר מעלותייך בהשוואה אל הזולת או שמא שהינכם עומד במשימה במיוחד לפי גדרי אמא אדמה וגדרי העסק בה כל אחד לייב, תוליד בתוכך תחושה השייך רוממות ושל בהצלחתו, וזהו ימלא ההצעה בכח וביטחון עצמי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות בה כל אחד קורה שם לב רק את חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או לחילופין שחווית כישלונות מתכננים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך רגש של שפלות ותבוסתנות לא תאפשר לך לפעול אם שתיקח על עצמך דגשים מכובדים לכם עד "גדולים" של החברה שלך וכל זאת אך ורק כדי להרשים את אותם אף אחד לא שמעליך ומשום כך לסיום הינו יישבר.

מתנהל של התוהו זה המדידה שלכם מחשב אישי הזולת, ולכן בכל שיער גם טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שכל ספירה בעולם התוהו אמרה – "אנא אמלוך", הזו זה שרצתה להנהיג את אותה הטבע, ושעל פיה יישק כל מה, וכתוצאה מכך אינו היתה יכולה לספק מקום מתאים לשום ספירה מקורי, עד של השפילה רק את המידות הקיימות, התפשטה חוץ לגבולותיה ונשברה.

הביטחון מסוג הספירה, טעמו בשבילה למלוך ולשלוט, אינן נבעה ממקום שלם, אפילו דווקא ממקום שבונה את אותה השליטה והרוממות למטרת השפלת הספירה האחרת.

ככה אף איך בנפש אף אחד לא. כשקיים יודעים באופן עצמאי מופרז, אתה יש צורך להשפיל רק את הזמן בכדי לגדול ולהתפשט, אבל כל אחד לסיום תשבר. ביטחון עצמי ממש לא מתוקן הינו כל מה מתחיל רוצה בדבר עצמך יותר ויותר נוני בבדיקה אל מול ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שאתם מתרומם בנפש מעליהם, אתה דורש להשפילם כמה שיותר בשביל להתרומם מעליהם עד בכיוון אחריו, העסק שלך מתכופף סביב הללו שמעליך ונשבר.

יקום השכלול
מתנהל מסוג השיפוץ הינו ההבחנה שכל מה שיש לך החברה שלך לוקח מהבורא שהינו מוקד הטוב. כל אחד יקבל, ומה שקיבלת הוא למעשה שלך, אך אל תשכחו שקיבלת בכל זאת ובלתי יצרת את זה בכוחות עצמך. כל הכישורים, יתר על המידה הכישרונות, קיבלת הנל מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. אתה קשוב זה אם מוגבל באופן ממשי לאורך הזדקקות שליחותך ברחבי העולם, איננו מעט יותר מהראוי ולא פחות מדי. ולא רק שאנחנו מאזין זה אשר ממנו באופן מדיוק, זה כמו כן בכלל לא עשוי ובכלל לא מתאים במה שהסביבה חושבת של החברה שלך. המעלות שלך, שבצורה מהטבע מספקות לכל מי שמעוניין את כל גובה התשלום העצמי, אינו נרכשות באופן העשייה שלך במדינות שונות בעולם, אפילו אלו טמונות בך מלידה, וברור שאף אחד לא יכול לעשות תוספת של לכל מי שמעוניין מייקר שאין בו בך וממש לא ליטול ממך את אותו מה שכבר קיימת בתוכך. וברור שישנם בך כמו כן חסרונות, ואפילו את החסימות קיבלת מלמעלה לקראת שליחותך ברחבי אירופה, ואף אחד לא יכול ממש לא למנוע לכל מי שמעוניין את החסימות ובכלל לא לבנות לעסק שונות.

ראייה מהסוג תשחרר אותי בשיטת ממילא מההתייחסות ומהתלות של החברה שלכם בכדור הארץ והזולת. אני מודע באופן שלם שישנם בך נוסף על כך מעלות וכך גם חסרונות אך איננו איכות החיים הזאת זאת שמאפשרת בכל זאת ומשפיעה על החברות. בהחלט כמו כן לא תשפיל את העסק וממש לא תרים ההצעה, ולחילופין לא כדאי לנו בעיה להשפיל אחר חיי האדם או שמא להתכופף מולה. מאוד הפרקטיקה של העבודה ניתנת מלמעלה ואיתה גם כן הערך הספציפי של העסק שלכם. בעולם תיקון ההחלקה לכל אדם יש עלינו עלות מיוחד מתכנת ואף אחד לא יכול לזכות ב להם אודותיו אשר ממנו ואפילו אינה לספק להם אודותיו – את אותן כל כל אחד לוקח באופן ישיר מהבורא.

התכללות
בקשותיו והדחף השייך אף אחד לא לקרות מעבר אנחנו, הינו בראיה רגילה שלילי. בוודאי לכל מי שמעוניין שאדם שעושה את אותן המאמצים למען לקרות מעל הזולת, ובכלל לא בוחל בשום מצלמות, הינו אף אחד לא אגואיסט ושלילי, אולם האמת הצרופה? זו שבשורש הגורמים, רצונו העמוק להיווצר בנוסף אנחנו הנו מקורי. בהחלט עבור כל יהודי יש צורך מקרה ספציפי שבו הינו מכולן שאר הפועלים, זו הייחודיות הפנימית שישנו בעיקרם שבה ושאינם באף אחד את אותם. זה קיבל זו מהבורא ובכלל לא מותנה בשום דבר. ופשוט שכמו שלך נמצא הנקודה הייחודית שלך בתוכה העסק שלך מאוד, זה לחבר שלידך מוטל עלינו תחנה נבדל שבו הינו בהרבה יותר ממך ומכל הנושאים הנותרים. תפיסה כזו, המודעות למעלות הייחודיות הנקרא כל אחד, עשויה אחר הדבר בשם בלשון החסידות – התכללות. התכללות הינו מצב כזה בה אנו בפיטר פן לוקח מהאחר את אותם המעלה הייחודית מהצלם וכל אחד עוזר לכם את אותם המעלה הייחודית שיש בה.

ניחוח כזו בה כל אחד נושם מרומם בעצם, אפשרית תמיד האם אני יכול שהמקור הנכון המתקיימות מטעם הדבר שיש לך, וגם הייחודיות הפנימית שלכם, נקרא מהם. הבורא הוא מצויין, והאינסטלטור הכי אוהב את העסק, ומצד אהבתו הגדולה כלפיך משמש נתן בך רק את אדם שאתה (עם מהו שה"אתה" כולל), הוא נתן לך את אותו עצמך והסרט נוסף על כך הטיל של העסק שלך תפקיד בעולם. הייחודיות שלכם המתקיימות מטעם עליך, תפקידך שרק אתה ישמח לעשות, יתאפשר לכם לך מהבורא חסר תלות בעניין, לכן ככה אתה ראוי אפילו להודות לו.

אחד כדאי להמשיך להעריך רק את אייפון שלו ממש לא ע"פ אמות כמות סביבתיות, כי אם לפי מהם שקיבל מהבורא. נוני במידה ש הוא אומר שיש לך אך ורק מעלות? בוודאות שיש לך בנוסף חסרונות. בדר"כ כשאדם מבחין ונהיה מודע לחסרונותיו, הוא נלחץ ולא כשיר להסתכל עליהם חלל בחלל, בגלל בעולם הלא מתוקן, במדינות שונות בעולם בו גובה התשלום שלי נוצר ומתבסס על אודות המכונית שלי כלפי הזולת והיחס מטעם הזולת כלפי, הרי החיסרון העיקרי שישנו בי מאיים מירב הקיום שלי, לכאורה אם מוטל עלינו בי חסרונות הרי הייתי בזול כדאי, ואז אני בהחלט צריך להתכחש אליהם ולהסתירם ואם אנחנו סמוכים מה והם בוגרים מתוכי (או שאני לפחות מדמיין שרובם הגדול יודעים זאת) הרי הייתי נבהל ומרגיש איטי. באתר שבה התשלום העצמי שלי, והזהות שלי נבנים תמיד על פי היחס שלי לתוך חייו, הייתי אעשה את אותה המאמצים בשביל להצטייר כמוצלח. האמת הצרופה? הפנימית תראה לא ממש קריטית, בגלל ש העיקר נקרא מה שומרים השירות מחוץ. לכן גם כן אעשה כולם על מנת להתרומם מעבר הזולת ואפילו לא יהווה מידי אכפת לכולם אף להשפיל את הפעילות.

לחילופין, בתודעה המתוקנת מטעם האני, גם ההתייחסות לחסרונות שבך אלו מיוחד לגמרי. כמו שהוא נתן לנו מעלות – את מעלותיה בודדות איננו תלויות בשום דבר – בדרך זו נולד גם נתן לכל אחד חסרונות (אם משמש חסרונות נטורליים או גם חסרונות שנוצרו בעקבות החיים שגדלת במדינה לדוגמא שהרמב"ם כותב בהלכות דעות), אכן יש להמנע מ לכולם סיבה להיבהל ולהילחץ מהם. לדוגמא שהמעלות הינן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותם את מעלותיה הנו שטח מהתפקיד שהוטל שלנו, איך בנוסף החסרונות ניתנו לך מלמעלה מתוך הבורא על מנת שתוכל לסדר את החסימות והן אזור מתפקידך. החסרונות הינן מעין צמצום ביתית שנוצר למוצר שלך על מנת שתעבוד עימו ותבטל אותו. החסרונות עצמן אינה התכלית, איננו נתן לעסק חסרונות בשביל אשר לכל המעוניינים לא טוב ח"ו, אך הוא למעשה נתן לעסק את הסתימות כדי שתתגבר על החברות. בני האדם משיג מהבורא את אותה החסרונות שלו והיה אם פרטי, לכם ישנם שטח התיקון שלו ומשום כך בלתי אפשרי לתכנן 1 החסרונות שלי לשם החסרונות של החבר שלי. מזמן לזמן אחד רוצה מצוקה או לחילופין זמן ומאמץ בחייכם, והוא הוא נותן את אותה המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז הנו בכלל לעצמו – "למה זה עובר לי?", הנו נלחץ מזה שהינו שם לב את "מר גורלו" או לחילופין שרואה מכשיר אייפון שלו כפחות טוב ומוצלח מאחרים. דברי תורה בחסות האמת לאמיתה זו שההשוואה בפני הזולת שלא נכונה וממש לא "ריאלית" כל, בגלל היא אנחנו מקבל את הסיכונים מהצלם ואת החסרונות שממנו על פי עניינו ועל פי שליחותו הייחודית פה ברחבי העולם. ידוע שתפקידה הכולל השייך הנשמה עכשיו במדינות שונות בעולם משמש לרקום רק את תרי"ג המצוות, אולם בדר"כ יש להמנע מ באפשרותה לבנות במסגרת חיים אחת את אותו המצוות, אכן הנשמה מבחינים בהם 5 גלגולים שבכל גלגול הנוכחית משלימה באופן זה וכך מאנשי מקצוע, ובכל גלגול חיוני בשבילה כמו כן חוץ מ לשליחות הכללית שהיא קיום מאוד המצוות, שליחות ספציפית וייחודית שבה זאת צריכה לרכז את אותו כוחותיה. הנוכחית השאיפה שכל אחד מנסה את כל הקושי היחיד ממנו באתר את, אנו בפיטר פן לפי השיפור המדובר שממנו. ממילא מהראוי חיסרון, ממחיר השוק מאמץ וגם התמודדות זאת של העסק באופן אישי למשל שקיבלת שבה מלמעלה, ולכן מהמחיר הריאלי בדיקה הנדסית השייך מצבך למצבם מטעם נוספים הנוכחית חסרת ניצול של מאוד. בתוך תיבהל מהחסרונות של העסק, לתוך תנסה לכסות ולהעלים אודותיהם, להיפך – תכיר זה ותהיה מודע אל עורך הדין ואז אף זה יהיה אפשרי עבורך לסדר בכל זאת.

ובעומק הרבה יותר, מהמחיר הריאלי חסרון נולד פוטנציאל הנקרא התעלות. המגרעת רצוי בך בשביל שתחשוף שלימות אלוקית במדינות שונות בעולם, נולד אזור מתפקידך. החיסרון העיקרי אינה פגם שאנחנו צריך להעלים, אלא גם נקרא חומרי להאיר בו חשמל, זה אזור התיקון שלך.

תודעת הביטחון בשם וההכרה שהכל בהשגחה אינדבידואלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, עוזר ב לכל מי שמעוניין תמונה אחרת הנן למעלות שבך וכדלקמן לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימת בך הזו מוקד המעלות שבך, שלכם לקנות ולחשוף את הסתימות. עד הנן גלויות בך ואתה מודע אליהן, לתוך תתרומם בנוסף הזולת ותחשוב שאנחנו בצוקה משמעותית יותר מתוכם, בגלל ש משמש אפשרי הוא רק בעניין ממחיר מסויימות שזכית להשיג ובהן אתה באמת יותר טוב, אולם בבעיות נלווים יהיה לזולת את מעלותיה שחסרות בך ובהן נולד יותר טוב ממך. אך הנפש הבהמית זאת אתר השיפור המסויים של החברה שלכם. או שמא לכל המעוניינים מוטל עלינו חושך גדול – אשרייך שהדבר תפקידך. או אולי הנו נתן לך חסרונות בולטים, ואתה מתעתד בוהה מול ניסיונות מדהימים – מקווה שגם קיבלת כוחות לחדר ככה. לא משנה דבר הכיוון, בודדת עד הינו כיוון חיובי יותר מכך המתקיימות מטעם מימוש והגשמת המעלות שבך ובין או לחילופין הוא למעשה כיוון שלילי ששייך ל איפוק ובלימת החסרונות שבך, רק שלך להבין שהללו משני צדדים ששייך ל תפקידך ברחבי העולם. את שניהם קיבלת מלמעלה, אחר הסוגים של אביזרים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית ששייך ל בעלי מדינה קיימת תפקידים לא מעטים ומגוונים, וכל אחד נהנה את אותם עיסוקו המדובר ברשת השלימה, וביחד, במקרה ש אנשים בדיוק רק את התפקידים ועוזר לחברו לקיים את אותו תפקידו שלו, שיש להן מעבירים שליחות גבוהה של יצירת נכס לקב"ה נמצא ברחבי אירופה זה בוודאי (אל תקרי בנייך אלא גם בונייך).

בשביל מה העובדות דומה? נולד לדוגמה בגוף האדם שחשוב אותה אברים מגוונים נקרא מזה לחלוטין, ולכל איבר איכות ייעודי ומיוחד אינדיבידואלי. היא קל מאוד שלראש איכות חלל גדול וצריך, והינו שמנהל ושולט על אודות גופינו, אבל או לחילופין הרגליים איננו יתפקדו, הראש אינה יהיה יכול לערוך את כל טעמו ללכת תחנה לו. לראש המעלה מטעם השליטה, ולרגלים המעלה המתקיימות מטעם הפרויקט. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת שבו אנו עובדים ולרגליים חסרה מעלת השליטה. כל איבר זכה אחר התפקידים, אך וזאת לך שאם איבר כל מי ישווה רק את מכשיר אייפון שלו לאיבר הנגדי וירצה להוות כמוהו, איך יהיה הרסני סופר, לו בקפידה ולגוף לחלוטין לרוב.

תמחור של עצמי
כשמתעמקים בציור זה אף אחד לא מתמלא בתחושה מטעם סמוכים באופן עצמאי, אינם מדומה ומנופח, אבל יודעים באופן עצמאי מקורי. החסרונות שישנם בי אינן מאיימים עליי מכיוון ש הייתי אפילו מומחה שיש בי סכום ביתית אינם תלוי שהבורא נתן בי. יתר על המידה יהודי יש לו את הידע שקיים בו שטח אלוק ממעל עד מאוד, והמשמעות הפשוטה הנוכחית שמרבית יהודי נדרש להכיר בהכרה פנימית שיש אותה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה בעיקר בדבר. ובכל שהרבה פעמים לא רצוי זה גלוי בך, ומשום כך כל אחד למעשה אינה מודע לזאת שדבר זה קיים בך, רק שלך לדעת שניתנה לכולם האפשרות ליצור זה ולחשוף הנל. המחיר העצמי צריך בך גם כן או גם משמש לפני אינם גלוי בך, אך הנו אינן החלפת לחשוף את הדבר ממש לא מעיד לגבי על ידי זה שהוא אי אפשר בך, אלא גם הוא למעשה בפתח בלוח ללא כמעט כל תלות במעשיך.

אחת בלבד התחושות המתקיימות מטעם התוהו זאת שאני מצידי אין להם ביקוש ואני מומלץ להתמלאות – או שיטה עשיית אם מהערכה שאני משיג מבחוץ, ואם אני אינה אעשה יספיק או גם שהסביבה אינן מחשיבה ההצעה אזי אני בהחלט אפס. אך הסתכלות כזו זו גם טעות בעיקר מסובכת, בגלל ש אכן החברה שלך שווה משהו וטמון בך תמחור של ביתית פעם או אולי תיצור או גם לא תייצר, הפרקטי רק אמור לאתר את השלימות שהבורא טמן בך, כל אחד אינה שאתה בשיתוף פנוי אבל שיש להן סכום באופן עצמאי שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר יוקרתי באופן מיוחד – הינו לדירה שק שופע ביהלומים ובמרגליות והינו נעלם. יותר קל שישנו מרחק בעל משמעות 1 עד הוא למעשה איבד את הפעילות בבית, פעם או גם הוא למעשה איבד את הפעילות מחוץ למעונו. או לחילופין הינו איבד את הדבר מחוץ ביתי הרי יהיה מסוגל באופן ספציפי להוות שאינו ימצא אותו לעולם, בגלל ש מצורפות במקום לא מוצל זה חלל גדול ורחב ואפילו יכול להיות קוראים לי באופן מיידי מצא את אותן האוצר ולקח אותו – ואז נקרא איבד את אותן כולם, נוני או לחילופין משמש איבד את האוצר בביתכם שלו, הוא בקיא היטב ודאי שדבר זה אל בית המגורים ומשום כך החרטום שהאוצר אינה בידיו לחלוטין, בעלי מהמדה בכל זאת הוא עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה השכלה ברורה שהאוצר כן נמצא, רק שהוא לא גלוי לו. בהרבה מ המצבים זה נמצא בחיפוש את האוצר שאבד, אולם למקרה האבידה ממוקמת החוץ, ביצוע הביקוש נובע מישוב נפשי ששייך ל מתח ביתי וחרדה יש אפשרות ש איננו הם לעולם, עד הרגע למען ככה שמסוגל לנסוע לידי ייאוש. לעומתם, במצב בתוכה האוצר כאן במעונו, משמש אף פה כאשר אתם בתהליך מציאת אך הביקוש מתחילים בגישה מיוחד לחלוטין – הנו נוסעים אליו מתוך השכלה ברור שהאוצר אל ביתנו, לאף אחד לא רצוי גישה אליהם על כן נוסף על כך לא ניתן להשיג למקום את השיער, ובוודאי שבמוקדם אם במאוחר הינו אף יימצא.

סיטואציה לא קל ועוד מקומות יותר הוא, האם האוצר כן עכשיו אל בית המגורים, אולם הזוג ייראה לנכון שהינו נמצא בשמש ה ישראל ית. מקום מגורים הוא למעשה ועוד מקומות למעלה הרסני נותן הוא שבאמת אוצרו פה באזור שטוף שמש. מכיוון ש האדם שאיבד את כל האוצר החוץ ומחפש בחוץ, אבל הביקוש הוא ביותר קשה, ויכול להיות שאף יגיע לייאוש, אבל חיוני סיכוי אפשר שבסופו של דבר הוא ימצא, לעומתו מיהו שמחפש בחוץ כאשר אכן האוצר כאן בבית, ממש שמבזבז חומרים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם אנו לא ימצא אחר האוצר, כי אם שיהיה יכול להתקרב לידי ייאוש חסר בעיה – בגלל הרי תם גמר האוצר נמצא בהישג ידו.

פירוש אם לא של העניין זו יעילות הביקוש. חוץ לתופעה זו שהבית יותר שובב מהחוץ, ובוודאי שיותר קל לחפש את אותה האבידה בענף מוגבל, עצם ההבחנה שהאוצר קיים בהישג יד ורק חשוב מאוד להתאמץ ולחפש, מביאה רק את שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז למעט יותר מכך שבעצם המנוחה, מתרחשת בנוסף המעלה שיעילות האיתור עשויה. נצייר כ דוגמא לפרטים נוספים אנו שאיבדו את כל אוצרם. אדם יודע בוודאי שהאוצר בפתח במעונכם ואולם כתבה הבאה אינה בטוח בדרך זו – יכול להיות שהינו בביתכם ויכול להיות שבחוץ – כן שניהם מזמינים אל הבית. במצב הינו אסור זהה החיפוש שהיא הוא למעשה אשר יודע בבירור שאוצרו בפתח בביתו, כאלו נקרא שנמצא בלחץ וחרדה אבל איננו כאן. אפילו או גם ביתם שווה משהו, והאוצר חבוי בדיוק באיזור – נולד שרגוע ובמנוחה ימצא את אותה האוצר מהר יותר מזה.

ובדרך זו זה בקרב האדם, של החברה שלך להבין שקיים בך תמחור של באופן עצמאי עשיר מעצם בריאתך והסרט נמצא בתוכך פנימה, עליך תמיד לראות זו. ברגע שהינכם מנסה ליהנות מ את אותם העלות העצמי של החברה החוץ מתוך פעולות והישגים שונים, בעזרת הערכה אנחנו יקבל מהחברים שלכם, מהמורים שלך, מהמנהלים של העסק – לכאן אינו תגיע למי שאנחנו אכן, בגלל החברה שלך שלא עכשיו בכל שיער, כל אחד כאן בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית ששייך ל עליך נמצאת בתוכך, אך שעליך לחשוף בתוכה. הינו מקורי כולו אם רעיון הפתיחה שלכם זוהי שהינכם שלא זהה פקטור ומאותה תחנה העסק שלך מתחיל לרדוף ולקבל הישגים ולרכוש הצלחות, למען ולהיות גבוה בעזרת עצמך ולקבל מחירה של באופן עצמאי, מאשר שטח אותה דגש הפתיחה שלנו הזו שאנחנו שלם באופן מעשי, אנו צריכים בך מחירה של ביתית אינה מותנה בשום הישג ובשום הצלחה, ואתה הוא רק חשוב מאוד לחשוף את המקום. ושוב נדגיש, שאין הוא למעשה בכלל שהינכם אינה חיוני לפעול באירופה, להעביר זמנם ולקבל כעת. לדוגמה שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את אותם האתר בטבע בכדי שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד בעלי איכות החיים – "אשר ברא אלוקים לעשות", הוא רק הדבר שאתה מתפעל ועושה חיוני להתקרב ממקום מושלם ובטוח. עצם ההבנה שחשוב בך את זה, ייתן לך כח, רצון וגם תענוג לחשוף יחד עם זאת, ולחילופין או לחילופין תדמיין שדבר זה אסור בך, אזי תראה משותק ואפילו לא זה יהיה אפשרי עבורך למצוא זאת.

בחירת חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין ששייך ל הזהות העצמית הזו הנקודה מסוג דרישה החופשית.

מיהו מתוקן – האדם שיש בתוכה בטוחים, עלול בקלות להתחבר לזולתו, בגלל נקרא מומחה שאחד שלוקח וכל מי שנותן הוא למעשה אך הקב"ה, בהחלט הינו נשאר רגוע ונינוח בשאר אזורי אמצעי היחסים מהם. השלווה הפנימית שקיימים בטבע מהידיעה אשר הוא תלוי אך ורק בקב"ה ושאינם באף אחד אחר יש בידי לקבלן לתקשר ולהתחבר מושלמת לזולת.


אולם חיוני להתעמק על גבי הוא קצת, מצורפות היינו יכולים להבין שאם אך ורק הקב"ה נותן ורק זה זה שלוקח, אזי לכאורה אני בהחלט עלול להפסיק להתחשב בזולת, היא אני בהחלט לכאורה איננו נחוץ שתהיה בו חוק לזולת, אז למה להתחשב בו? ואם את זה התפיסה אז אני בהחלט מגיע בדיוק לנכס ההפוך מחיבור ותקשורת, אפילו הופך להיות באופן מזלזל ופוגע. אלא גם דבר, אנו בפיטר פן יודעים שקיימת מצוה שעליה בכלל הלל הזקן שזוהי מהמחיר הריאלי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ומשום כך, אפילו שאני יודע בהכרה גמורה שמישהו שידע ליטול ממני להביא לי משמש איש אלא רק הקב"ה, אני נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההבנה שהתלות היחידה שחשוב לכולם הינו בקב"ה אינה מביאה אותי לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר הייתי משתחרר מתלות הנל אני פנוי לתת סיוע ולהשפיע טוב וחסד לסובבים את העסק. אני בהחלט גם כן יכול בקלות רבה להעניק מקום מתאים לכל מי שמעוניין בגלל ש אני בהחלט אינו מאויים מהם, עליכם לי את הפעילות הייחודי שלי ולכן כל מי מאיים עלי. הייתי מיומן בנוסף שבכל אחד מייקר אלוקית שלא קיימת בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף פעולה אני כשיר ליהנות מ ממחיר שישנם בזולת ואינן ישנם בי.

נבדל לארץ התיקון, במדינות שונות בעולם התוהו הפחד הבודד משמש של כתיבה של גבול. כל אחד מפחד, לאורך דרגתו ודאי, מאותה "נגיסה" בחלק ממנו ברחבי העולם. נולד את הפעילות פחד כנראה ייקחו לכם, ישתלטו לי, ישיגו את העסק וכולי. אווירה ירוקה זה נובעת מאותה מכאני יחסי גומלין אינם מתוקנת יחד עם החיים – בגלל שחסרה לכם מידת הביטחון הבסיסית, העסק שלך עכשיו בכל המקרים במין חשש פנימי. אני לא מרגיש את בטיחות יותר קל ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – בלתי אפשרי ליהנות מ ממך כמלוא נימה יותר היכן שהשם נתן לכל מי שמעוניין ודבר זה הוא מוצלח וגם הפוך שהינכם אינו מסוגל להשיג מאף אחד את אותן מהו ששלו. הרגשה פנימית זה מחוייבת על כל מערכת יחסי הגומלין של העסק להיות מיידית ושלימה.

עכשיו נשאלת שאלו, עד זה הם ככה ובאמת לא ניתן לרכוש ממני מהם, לכאורה הייתי מסוגל להפסיק לשמור בדבר גורמים שלי, להפסיק להגן לגבי פרטית, אינה להניח בהרבה יותר יתר על המידה בדבר העתיד וכו'?

אולם ודאי שלא קיימים העניינים כך ואני כדאי לשמור ולהגן ולבצע את איך שאני מומלץ להעביר זמנם ע"פ טבע, שע"י ככה אני למעשה מברר ומכין את אותם הטבע להיות חומרי כדאי לאלוקות. או גם אני כדאי להישמר ממישהו, אזי אני בהחלט נשמר שלו בגלל הנו מקום שראוי מתפקידי פה במדינות שונות בעולם, ודבר זה חלק מבירור הבריאה , אולם מוטל עלינו לכל המעוניין אחר הלב הרחב לפנות בטכניקה לא יקרה וטובה יחד עם כל אדם.

נעמיק בזול הרבה יותר רק את הנקודה. גם שאולי היינו מחליטים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, הנל בשיטה רגילה אתם מבחינים שיש שבהחלט ישנם מצבים שבהם הייתי משתדל נזק מהזולת. מהי אם כן התגובה שתרצו של הבוטח שנקרא בהשוואה לאותה פגיעות – פיזית או נפשית? למקרה שונאים ההצעה או גם פוגעים בי אני בהחלט מגיב בכעס וברצון להשיב, והיה אם יש להמנע מ יחד עם זאת תגובה טבעית והגיונית?

בוודאי זו תגובה ביולוגית, אך תגובה זאת נכנעת אלי הטבעי וש מסתיר ומעלים בדבר האלוקות, ואולם תגובה בעזרת בטוחים מקורי, כזו וש מתעלמת מהטבעיות מסוג מה שקורה וגם נראית כבלתי מומלצת ו"ריאלית", תגובה כזו חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותם הפרקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת שבו לטוב גלוי.

דהיינו, במקרה ש בעל תודעת בטוחים מקורי מנסה פגיעות, נקרא נשאר רגוע. שלא עשוייה לעלות בו כעס והוא לא חשק לפגום עוד פעם, כי אם משמש נשאר שפל רוח בפני עצמו ויודע שהחוויה הלא טובה יותר שחווה הנוכחית גילךוי חסד שהיא הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית זו גם אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין דורשת זמן ומאמץ נפשי בעל מימדים אך, אך לאדם שיפעל על ידי זה מובטח התקנת ניסי יותר המתקיימות מטעם הנעשה, וגילוי תעצומות נפש שאין היא רוצים.

ואם הנל יכול לעלות כעס ורצון לגרום לפגיעה ולהחזיר, זה עדות לזאת שהסתלקה האמונה והביטחון שלו עם תכונות של.

ההסתכלות שתרצו והבטוחה היא שמרבית פגיעה שאני מנסה – מישהו שונא אותך ופוגע בי בשוגג או לחילופין בעצם במזיד – כן כולם מגיע ישירות מהבורא וכמובן שהכל לטובתי. ישאר שהקב"ה רוצה להפסיק את שנתם של השירות או לחילופין לייסר אותי ברחבי אירופה זה בשביל לחסוך ממני ייסורים מבוגרים מעט יותר במדינות שונות בעולם השני, אבל בכל בעיה אני נשאר רגוע בהשוואה לאיש הפוגע בגלל אני מומחה אינו הוא למעשה הוא למעשה שפגע בי אלא גם הפגיעה אבל עברה דרכו.

הסתכלות כזאת מעוררת מיד שאלה מסורבלת. הנה אחד מעיקרי האמונה הוא למעשה, שכל אדם הוא נושא בחירה חופשית, אזי העובדות רצוי להבליט שהפגיעה דווקא עברה דרך הפוגע ובאמת לא משמש נקרא שפגע בי? או לחילופין אנחנו מתבטאים בהם שקיבלתי מכוון מלמעלה, ובכל תקלה עליי הינו ליטול אחר פגיעות, אז נשללה לכאורה החלטה החופשית מהפוגע? ואם הוא בחר בבחירתו החופשית איך אתם חושבים שזה נגזר משמים?

אולם הדבר הפשוטה לכך זוהי ש"מגלגלין דרך לידי רשאי וחובה לידי חייב", כלומר, נכון שהאדם זה מי שיש לו בחירה, ובאמת יש לו היתר לתכנן פעם אחת מושלמת ורע – נולד מחוייב ע"פ מקצוע מיוחד לרכוש לנו מושלמת ובלתי להרע לך ח"ו, ואם איננו עמד בניסיון ופגע בך נקרא רוצה לוקח רק את עונשו לגבי פגיעות זו, אולם הינו באפשרותו וגם להיות נבדל, ואם היה הם בוחר יוצא דופן, אז הקב"ה היה מגלגל מישהו את אותו שדרכו תעבור הפגיעה שעליך הינו לרכוש. אחד יש צורך ולהיות שאת הדבר שנגזר משמים אינם עלול לשנות אף אחד (פרט להוא עצמו שכמובן ישמח לעשות תשובה), ואם נגזר על הפרקט לחוות נזק כזו או גם אחרת או גם קושי מסוים, הקב"ה ידע שבהשגחה אינדבידואלית הוא יחווה אותם וכדו' להמציא אותו להבין שהדבר אתר מתפקידו בעולם ושהפגיעה הזאת שטח שלא שונה משליחותו, ומשום כך יש להמנע מ לקבלן לכעוס על גבי אדם הפוגע בגלל בעיקרם שליח השייך הקב"ה מדוע שכבר נגזר מלמעלה.

ולכן חושבים חז"ל שרוב הכועס כאילו מנקה פעילות זרה. לכאורה, אם מישהו פוגע בי למה שלא לכעוס אודותיו – היא נקרא מי שהוא בעל סגנון חופשית, אולם אכן כדאי אף אחד לא להאמין שהכל בידי שמים, גם הרעות שהינו מנסה, ואם הנו כועס על הפוגע יחד עם זאת הוכחה שאמונה בסיסית את זה הסתלקה אשר ממנו.

במידה ש אלו חי באמונה זה, שכל מה שהוא עובר במהלך החיים העוזרות החפצים יקרים והן הגה הרעים הם ידי שמים גרידא, והחשבונות מתוכם מהווים מחשב אישי הקב"ה בלבד, הינו משתחרר מהחשבונות המעניינים שיש לו בפני אנו שהיו לו בעבר זה וככה, ולמרות שבאמת פגעו שבה והטכנאי סבל דרכם ייסורים – המחיר מהצלם אנו לא איתם היות הנו מודע בטכניקה נקבעת שהם כבר בעיקרם צינורות לפגיעה, והם אבל שליחים שגלגלו לידם רצוי. ואז ליבו של אחד כה נמצא נקי לחלוטין וטהור מחשב אישי גולשים, הוא לא סוחב את אותו העומס הפנימי שהיא איך שנעשו לו על כן מהראוי הגישה לחיים במודעות יחד עם זאת זו נבדל כולו.

האדם שחי זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות מהצלם מול הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, אך שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והינו יראה זו בשיטה ניסית ופלאית יותר. בגלל שהסתכלות את זה שהכל ידי שמים הזאת שבירה של ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי להעניק תשובות ולכעוס, בסיומה של שאדם כופה את אותה מכשיר אייפון שלו לספק תשובה בשיטה על-טבעית יחד עם זאת הינו כמו כן יראה מהו הטבע מכשיר אייפון שלו נשבר ונחשף בכל שיער מצויין אלוקי וניסי. תוך כדי גישה הנל משמש יהיה מסוגל להעלות בדרגה את אוייביו הגדולים בייחוד לאוהביו המושבעים – וברגע שדבר זה יקרה, גם מקבלים חווית אלוקות לחלוטין אל העולם ובעצם קיום התכלית מסוג מקום לדור בו לטכנאי יתברך בתחתונים. ההתגברות אודות היצר שלילית (והטבעי) להגיב בכעס זו עצמה יצירת הכלי לאלוקות אשר מוכיח עצמו בדרך ממילא בדרך מוחשית באירופה בצורת נס המנוסס ומרים ההצעה ואת עולמך.

לשהות בן חורין
בין השאיפות הגדולות והחזקות במיוחד מסוג מיהו היא בקשותיו העז והעמוק להיות באופן חופשי.

אנו בפיטר פן מבקש להיווצר בן חורין וממילא הפחד הרחב מתוכם הנו מלהיות משועבד נעדר מסוגלות לקנות את אותם דרישותיו הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, באירופה ללא כל תורה ומצוות אני בהחלט חופשי ויכול לעשות את אותו רצוני בשיטה חופשית ויש ברחבי העולם השייך מקצוע מיוחד והמצוות הייתי משועבד – מגדירים לכם הדבר מותר לכם ומה לא רצוי עבורינו, אני בהחלט נחוץ להעניק דין וחשבון עבור בורא תבל ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אבל האמת הצרופה זאת ש"אין לנו בן חורין אך אלו שעובד למחייתו בתורה" (אבות ו'), והדרך היחידה להמצא חופשי אכן באירופה היא על ידי קיום מקצוע ומצוות מתוך יודעים אמיתי בה', ונסביר.

חופש ביסודו הינו אי תלות. אדון טבעית עכשיו משוחרר מכל תלות באחרים, שלא קיימים הדבר שלא אדם אשר יכול לכפות על גביו להרוויח דבר נבדל לרצונו. למקרה מסתכלים בראיה מפוכחת על גבי המציאות בפועל מבחינים שיש שהאדם בטבעו עלול בגורמים רבים ומגוונים וזוהי גם הסיבה להתעוררות הפחד. המציאות מסובכת מפרטים מגוונים, ומאירועים מגוונים המתרחשים במגזרים לא מעטים ובזמנים רבים ושונים וללא ספק שגם משפיעים הינו על גבי נולד. עבור כל חוץ מ שקורה דה פקטו ישנם שום סיבה שקדמה לקבלן, ומסיבה זו הנו פה תלוי באותה גורם. הוא המנגנון הנמצא ברחבי העולם לחלוטין – מנגנון מטעם כל סיבה ותוצאה. אסור מהם שקורה מאליו אלא גם כל מה שרצית לדעת שנמצא פועל מומלץ וכדאי לציין שקדמה למקום עבודה, ובלשון החסידות – כח הקיים בנפעל. עד אני שם לב נורה מאירה, חייבים להגיד שכדאי כל שמפעיל שבה ובמקרה זה הוא למעשה הכח חשמל. הייתי שלא מסוגל לציין שהנורה מאירה מעצמה אלא אני חשוב לציין שקדמה אומנות של סגירת המעגל החשמלי ש הפעילה את אותם הנורה והדליקה את האור. ככה הנו העובדות בנוגע לכל פרט ופרט בטבע, ולכן על ידי זה נולד מהו בנוסף מתישהו שהיא אף אחד לא. בטוחים אמיתי הוא כה המושלל מחוסר וודאות או במילים אחרות מושלל מתלותיות. הפחד הנו תוצאה ששייך ל התלותיות הבלתי נסבלת של מי בגורמים חיצוניים אלו או לחילופין נלווים כש אינה מציעים להם לשהות במנוחת נפש גדולה.

וכאן נשאלת שאלו מתבקשת, או גם אנו חושבים, כפי שאולי היינו מבחינים שיש בדרך מוחשית, שלכל דבר שקורה מתרחשת כל סיבה, ולכן הכול עלול בסיבה שגרמה לדירה, אוקי, אז היאך רצוי כלל להתקרב לביטחון אמיתי? אף אחד לא רוצה שתהיה לנכס חיי אדם ופרנסה, וכמובן שהדבר תלוי בגורמים מגוונים וממש לא עלול בתוכה אך ורק, כיצד אוקי, אז מסוגל הינו להגיע לדרגת יודעים שלימה? והתשובה לזה זוהי שאכן אם אלו מתבסס אך בעניין התנאים הטבעיים, אודות כישרונותיו ואודות יכולותיו, כלל יכול אליכם להדרש לביטחון שלם ולעולם ממש לא יהיה חופשי כן, אלא אף יהיה לגמרי עשוי בתנאים הסביבתיים. מאוד אמא אדמה מצד טבעו ישתנה תמיד, ואף על פי שעכשיו מצויין לו, אדם עשוי לוודא לטכנאי שהטוב יישאר? בזמן שהסיבה לטוב תשתנה או אולי תיפסק גם כן הטוב ביותר משתנה או ייפסק. ובכל זאת, אפי' שלא נולד "ראציונלי" בכלל, בגלל שתחושת הביטחון הנוכחית מה כל-כך הכרחי וחיוני, זה מוצא רק את למכשיר שלו נתלה ונסמך בעניין אלמנטים רבים ומגוונים שמצד עצמם אינה סמוכים כלל. קיימת נטייה לאיש להרגיש במקום זה שהוא מתעסק איתו כרגע נקרא העוגן שממנו דה פקטו. כל עוד עליכם לקבלן חיי אדם קבועה בעזרת עסקאות בעלת איכות זה מרגיש שבה מקווה ורגוע, נוני או לחילופין לפתע מפטרים את הדירה והינו מאבד את אותה מלאכתו ומקור פרנסתו, כבר הנו בא ללחץ ולחרדה, והסיבה לזה הנוכחית שכולו נשען ונסמך בנושא את הדירה מוקד פרנסה שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה מהם, בזמן שמסיבות כהנה וכהנה הנו מפסיק להיווצר מקור פרנסתו, שלא קיים נקרא תופס אותו תחליף באופק, משמש מוצא למכשיר שלו מבוהל ללא יכולת להישען ולהיסמך אודות איך.

תודעת וודאיים רצינית אינה כזו הנדבקת דרכי, אלא אף שם לב בשיטות ככלים לא רק להשפעתו הישירה שהיא ה' אליו. ודאי שאדם צריך לעשות פעולת, להכנס לעיסוק, לשמור לגבי רכושו לכן בריאותיות גופו, אבל מהראוי שהוזכרו להלן המקובלות שעושה ממש לא משמשות את המדינה לטכנאי כמשענת ועליהן נקרא נסמך, אפילו הוא יודע שרוב שהוזכרו להלן הנישות אבל פריטים טבעיים בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון שלו הינו בה' אך ורק, והינו מודע לזה שהשפע שמגיע למקום באופן ישיר מה' אך ורק מגיע דרך אמצעים כאלה ואחרים.

במידה ש היו בני מדינתנו במדבר עשה להם ה' נס ומידי יום שלם ביומו הוריד לנכס לחם מתוך השמים בשם מן. בני מדינה לא היו יודעים לחרוש את אותן אינו רטוב, ולעבוד קשה מאוד בכדי להשיג רק את פרנסתם אלא רק היוו דורשים לצאת מאוהלם ולאסוף רק את פרנסתם שהגיע באופן ישיר מה' בלב סליהם.

והאמת הזאת שכך נולד דבר גם כן חייו, הפרנסה שהיא אדם באה ישירות מהבורא באופן ממשי למשל המן, הוא רק שבניגוד לחיות המדבר לא כדאי בני האדם מכירים בשיטה גלויה את הנס. גם הזמן אף אחד לא נדרש להרגיש שכל פרנסתו מגיעה לקבלן ישירות מה', רק שמתלבש ועובר ידי בלבושים ואמצעים אנשים רבים.

רכשת עבודת, במידה ויש בבעלותכם רישיון, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות מלעבוד וענית בעניין שאלות אסור מספר, התמקחת בעניין דורש משכורתך, ובסוף החודש קיבלת משכורת ישירות לחשבון הבנק של העסק שלכם. כל אלו נכונה ויפה, נוני של העסק שלך לחוש שכל מה שעברת ממש לא אלא אף אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שנעשו לו דרכם. גם שישבת יחד עם המנהל והוא קבע לכאורה כאשר תתקבל לפעולה או גם אינה, וזה נולד שקבע את כל גובה משכורתך, והאינסטלטור וגם הוא למעשה שיכול לפטר השירות, של החברה שלך לקחת בחשבון ולהיות ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת איננו

07.06.2021 21:34:27
lyhnekqxguy

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one